Welkom!

Dit deel van het schoolreglement is voor jou, leerling, een leidraad en een hulp. Het is dan ook belangrijk dat je het samen met je ouders grondig doorneemt, je ouders moeten het trouwens na lezing ondertekenen voor kennisname en akkoord. Samen met dit reglement ontvang je een document dat ondertekend terug wordt ingeleverd. Het reglement bewaar je zorgvuldig: het geldt vanaf je inschrijving aan onze school tot je weer uitgeschreven wordt of tot je een nieuwere, aangepaste versie ontvangt. Het werd opgesteld in samenspraak met en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Wijzigingen en nieuwe items worden schriftelijk meegedeeld bij de aanvang van een nieuw schooljaar. Bij hoogdringendheid kunnen de school en de Raad van Bestuur beslissen een nieuwe afspraak op elk moment te laten ingaan. Ouders en leerlingen worden dan vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht.

De eerste en belangrijkste leefregel in het Erasmusatheneum is dat alle schoolparticipanten op een beleefde en prettige manier met elkaar omgaan. Brutaliteit wordt niet geduld, meningsverschillen worden uitgepraat, desnoods via “scheidsrechters” (vakleerkracht, titularis, directie, C.L.B.- medewerkers,...). Misverstanden of problemen worden vaak met een eenvoudig gesprek opgelost. Maak daar dan ook meteen werk van, zodat met de verlopende tijd de drempel om een gesprek aan te gaan, niet onnodig (en onoverkomelijk) hoog wordt!

Je agenda is een belangrijk werkinstrument. Het is ook een heel belangrijk communicatiemiddel tussen school en ouders. Hij moet op het einde van het schooljaar worden afgegeven en door de school bewaard: hij moet immers bij doorlichting (controle door de overheid) worden voorgelegd. Gebruik je agenda in de eerste plaats om je werk te ordenen. Zorg ervoor dat je elke lesdag de juiste boeken en schriften bij je hebt: niet meer, zeker niet minder. Alleen zo vermijd je onnodige ballast in je boekentas.

Je agenda is zoals gezegd een belangrijk werkinstrument om je te organiseren. Hij is ook het eerste communicatiemiddel met de ouders. Wij eisen dat je je agenda verzorgt en gebruikt volgens de afspraken.

Je vult je agenda als volgt in:?

- elk vak wordt op het voorziene lijntje ingevuld

- je vermeldt per lesuur het onderwerp van de les

- een les schrijf je in tegen de dag en het lesuur dat je ze moet kennen; dat maak je duidelijk door LES (of “L.” ) te vermelden voor de inhoud

- voor een taak of een huiswerk ga je op dezelfde manier tewerk, je noteert WERK (of “W.”) en dan de opdracht.

- Belangrijke mededelingen voor ouders en leerlingen worden onderaan de dag of op het einde van de week genoteerd (op het blad voor de “Wekelijkse aantekeningen”),voorafgegaan door “Nota”.

- Je agenda is een schoolagenda, d.w.z. je noteert er enkel zaken in die met je opdracht als leerling te maken hebben. Persoonlijke notities maak je in een persoonlijke agenda!

-Let op: je agenda is een officieel document en moet op het einde van het schooljaar worden ingeleverd! De school moet je agenda twee jaar bewaren in het schoolarchief.

Volgende apart gepubliceerde afspraken maken onlosmakelijk deel uit van het schoolreglement:

-   het werkplaatsreglement

-   het laboreglement

-   het keukenreglement

-   het reglement “Lichamelijke Opvoeding”  

-   het busreglement

-   GIP-reglement

-   Stagereglement

Alle leerlingen spreken op elk ogenblik Nederlands, ook onder elkaar: je zit op een Vlaamse school, de voertaal is Nederlands voor iedereen. Voor wie een andere moedertaal heeft, is

dat trouwens de beste leerschool: gewoon doen! Een verzorgd taalgebruik in je contact met leerlingen en personeel is een uiting van respect voor je conversatiegenoot. Dat vinden wij als school dus heel belangrijk.

Een half uur voor de aanvang van de lessen kan je op school terecht: vanaf 8 uur ’s ochtends is er toezicht door leerkrachten, in Kalmthout zelfs vanaf 7uur45. Niemand betreedt dus voor dat uur het schooldomein (enige uitzondering: leerlingen die naar de voorbewaking moeten). Aan de ouders vragen wij erop toe te kijken dat leerlingen op een aanvaardbaar uur de woning verlaten, vroeg genoeg om tijdig op school te zijn, maar niet te vroeg, zodat er geen tijd is om op straat rond te hangen (zie ook “verzekeringen”!).

Wie te laat op school aankomt, mag niet meteen naar de les. De telaatkomer moet zich eerst melden op het secretariaat. Het uur van aankomst wordt genoteerd op de daarvoor voorziene pagina’s vooraan in je agenda; je ouders tekenen deze meldingen. Zo blijven zij op de hoogte van je doen en laten. Indien je telaatkomen een geval van overmacht is (bv. staking of vertraging bij het openbaar vervoer) of te maken heeft met dringende en / of dwingende medische of familiale redenen, moet je een schriftelijk bewijs kunnen voorleggen. Dat bewijs wordt bewaard door de school.

Wie regelmatig te laat komt, stoort en kan verplicht worden de gemiste lessen in te halen op woensdagnamiddag(en). Wie te laat komt moet zich eerst melden op het secretariaat; een leerling die te laat komt wordt nooit toegelaten tot de les zonder aantekening van een secretariaatsmedewerker.

Afwezigheden worden nauwkeurig geregistreerd door het secretariaat van de school. Ze zullen ook terug te vinden zijn op je rapport “dagelijks werk” (zie ook bij “Evaluatie”) en uitgedrukt worden in halve lesdagen.?Wat je gemist hebt door je telaatkomen (leerstof, opdrachten, taken, toetsen), moet je op eigen kracht bijwerken, eventueel volgens de instructies van je leerkracht. Je telaatkomen kan dus nooit als excuus ingeroepen worden om niet in orde te zijn!

Bij herhaald telaatkomen zonder geldige reden, kan de school beslissen je een sanctie op te leggen. Zorg ervoor dat het niet zover komt, je hebt je lot in eigen handen!

De dagindeling in het Erasmusatheneum:

Voormiddag :      les 1: 8u.25 tot 9u.15

                         les 2: 9u.15 tot 10u.05

                         pauze van 10u.05 tot 10u.20

                         les 3: 10u.20 tot 11u.10?

                         les 4: 11u.10 tot 12u.

Middagpauze van 12u tot 12u.50.?

Namiddag :         les 5: 12u.50 tot 13u.40

                         les 6: 13u.40 tot 14u.30

                         pauze van 14u.30 tot 14u.40

                         les 7: 14u.40 tot 15u.30

          eventueel les 8: 15u.30 tot 16u.20

Op woensdag is er mogelijk een 5de lesuur: 12u tot 12u.50 

Woensdagnamiddag zijn de leerlingen vrij.

Leerlingen van de 3de graad 7de specialisatiejaar lopen stage op woensdag gedurende een ganse dag. Zij krijgen in ruil vrij op een ander moment (vrijdagnamiddag).

Tijdens de middagpauze biedt de school je verschillende mogelijkheden om de tijd door te brengen. Je kan na de lunch op de speelplaats blijven, je kan sporten, enz. Deze activiteiten zijn in de eerste plaats bedoeld voor de leerlingen die de lunch op school gebruiken. Leerlingen die tijdens de middagpauze naar huis gaan, kunnen pas terug op school terecht vanaf 12u.25!

Tijdens elke pauze is er gelegenheid om basketbal te spelen. Stop enkele minuten voor het belsignaal, zodat je klaar bent om de les te hervatten (handen wassen!).

Afwezige leerkrachtenworden steeds vervangen. De leerlingen van de eerste en de tweede graad kunnen bij afwezigheid van een leerkracht ontslagen worden van de lessen vanaf 15.30u, mits akkoord van de directie. Op woensdag is dat voor iedereen vanaf 12u.

Vanaf de tweede graad kunnen leerlingen ook ontslagen worden van de les in volgende gevallen en mits akkoord van de directie:

         - bij afwezigheid van een leerkracht van het 1ste, het 1ste en 2de lesuur(dus “blokuren” van hetzelfde vak), het 4de,  5de, 7de en 8ste lesuur wanneer die afwezigheid vooraf gekend was door de school en vooraf door de school aan de  ouders werd meegedeeld. (bv. een leerkracht die op studiedag is); 

         - vaste studie-uren die vallen op het 1ste, 4de, 5de of 8ste lesuur van de dag, maar enkel indien de ouders daar de toestemming voor geven. Leerkrachten hebben de opdracht tijdens de vervangingen les te geven indien zij zelf les geven aan de hun toegewezen groep. Indien niet, hebben de vervangende leerkrachten een opdracht van de afwezige collega of organiseren zij zelf een zinvolle activiteit. In beide gevallen worden de opdrachten geëvalueerd en verrekend in de cijfers van het rapport “dagelijks werk”, ofwel voor het vak van de vervangen leerkracht of voor het vak van de vervangende leerkracht. 

Tweemaal per dag controleert het secretariaatspersoneel deafwezigheden in elke klasgroep. Je geeft bij die controle in de voormiddag meteen op wat je tijdens de middagpauze doet. Je kan dan ook via het secretariaatspersoneel een afspraak vragen met de directie.

 Problemen?

Die zijn er zoals gezegd om opgelost te worden. Probeer eerst je moeilijkheden zelf op te lossen binnen de muren van de school. Je eerste aanspreekpunt is je titularis. Je kan ook de hulp van een andere leerkracht inroepen. Tijdens de pauze kan je steeds terecht bij de leerkracht met toezicht. Zowel in Essen als in Kalmthout kan je je wenden tot een leerlingbegeleider. Desnoods doe je een beroep op de directie of een C.L.B.-medewerker. Pas als je al deze mogelijkheden benut hebt, kan je je ouders inschakelen. Het behoort immers tot je opdracht om ook dit soort problemen en conflicten zelf het hoofd te leren bieden. Ieder probleem kan worden opgelost; het is voor je ouders belangrijk dat je hun behalve het probleem, meteen ook de oplossing van de school kan aanbieden. Aan de ouders willen we met nadruk vragen bij hun kinderen te informeren of ze de hierboven beschreven strategieën hebben gevolgd: uw kind moet immers zelf probleemoplossend leren denken. Indien ze dat niet deden, nodig hen dan uit om het opnieuw te proberen, volg hun actie vanop afstand en stuur bij waar mogelijk. Indien het probleem niet tot ieders tevredenheid opgelost raakt, spreekt het voor zich dat U contact met de school opneemt. 

Pesten? Het Erasmusatheneum voert de verdraagzaamheid hoog in het vaandel. Pesten past niet in onze school. Laat een pestprobleem niet aanslepen, maak er werk van volgens de hierboven beschreven strategie! Aan de ouders vragen we ogenblikkelijk contact op te nemen met de school. Pesten wordt als een ernstig probleem beschouwd, we proberen er meteen aan te werken! Daarvoor ontwikkelden wij een pestactieplan, het PAP. 

Zorg

Net zoals je agenda, moeten ook je schriften, je invulschriften, je taken en toetsen netjes, verzorgd en volledig zijn. Iedere leerling moet op het einde van het schooljaar schriften, mappen en werkstukken ter beschikking houden. Deze zaken kunnen opgevraagd worden om de inspectie toe te laten zich een beeld te vormen van de kwaliteit van het onderwijs dat wij verstrekken.

Zorg dat je steeds gemaakte afspraken nakomt. Geef taken en toetsen af op het afgesproken moment. Wie afwezig geweest is, levert meteen bij terugkomst in wat afgesproken was. Je haalt op eigen initiatief gemiste leerstof in. Waar je problemen ondervindt, neem je op eigen initiatief contact met je vakleerkracht. Voor wie langdurig gewettigd afwezig is, organiseert de titularis het systematisch bijhouden van documenten en leerstof in afspraak met klasgenoten.

Het schoolrestaurant

Wie zijn lunch op school gebruikt, kan terecht in het schoolrestaurant. Je kan je eigen lunchpakket meebrengen, je kan een bord soep eten, een broodje of een volledige warme maaltijd bestellen.

Zorg tijdens de middagpauze in elk geval voor een voedzame maaltijd: je bent in volle groei, je lichaam heeft (gezonde) brandstof nodig.

Bij inschrijving in onze school, lieten wij weten dat wij de afwezigheden van onze leerlingen nauwgezet opvolgen: onze verantwoordelijkheid op dat vlak is immers groot. Eén onderdeel daarvan is de regeling die wij met je ouders afspraken voor de middagpauze. Zij vulden daarvoor een blad in waarop zij, behalve een aantal “noodnummers”, opgaven of jij op school moet blijven eten of naar huis mag gaan.

Indien zij daar invulden dat jij op school moet blijven eten, verwachten wij dat jij ook elke dag op school eet en controleren wij dat ook. Alleen bij uitzondering en mits schriftelijke aanvraag van de ouders vooraf kan een leerling de school verlaten om bv. een doktersbezoek af te leggen of een afspraak met de orthodontist of de logopedist na te komen. De afspraak is duidelijk dat dit alleen uitzonderlijk gebeurt en dat wij verwachten dat de leerling dan ook naar huis gaat. Deze uitzonderingsmaatregel is dus niet bedoeld leerlingen de kans te geven om tijdens de middagpauze bij vriendjes of vriendinnetjes te gaan eten, op straat rond te hangen, in één of andere broodjeszaak, of...

Indien je ouders op het document opgaven dat je naar huis mag komen eten, is het uiteraard ook de bedoeling dat je effectief naar huis gaat.

Mogen wij de ouders vragen deze afspraken in te vullen op de wijze zoals ze bedoeld zijn. Wij twijfelen er niet aan dat U, ouder, begrijpt dat ze ons ingegeven zijn door de grote bekommernis voor de leerling die U ons toevertrouwt.

Zorg er tenslotte voor dat niemand reden heeft om zich te ergeren aan je gedrag in het schoolrestaurant: schat de kwaliteit en de dienstverlening door het personeel naar waarde door je doen en laten.

De leerlingenraad

In elke klas worden bij aanvang van het schooljaar verkiezingen gehouden om een afgevaardigde aan te stellen. Die afgevaardigde zetelt een schooljaar lang in de leerlingenraad. De klas duidt ook een adjunct aan die de afgevaardigde kan vervangen bij ziekte of afwezigheid. Uit de klasafgevaardigden wordt bij eenvoudige meerderheid een voorzitter gekozen; alle leerlingen hebben daarbij één stem. De leerlingenraad heeft adviesbevoegdheid over zaken die de leerlingen aanbelangen. Het is een belangrijk communicatiekanaal tussen de leerlingen enerzijds en de directie anderzijds en draagt bij tot een aangename sfeer op school.

Schooluitgang

Onmiddellijk na de lessen verlaten de leerlingen de school. Volgens de onderrichtingen van de verzekering moeten zij steeds via de kortste en/of veiligste weg van huis naar school en terug. Het is verboden voor of na de lessen in de omgeving van de school rond te hangen. Leerlingen die met de schoolbus naar huis gaan, wachten op hun bus binnen het schooldomein.

Afwijken van deze regels (vroeger naar huis, met de bus of niet) kan alleen met een schriftelijke vraag van de ouders.

Kleding

In het Erasmusatheneum hoef je geen uniform te dragen: je kan je kleden naar eigen smaak en voorkeur. De wijze waarop je gekleed gaat is echter, net zoals je taalgebruik, een uiting van beschaving en respect tegenover de mensen met wie je omgaat, in dit geval je medeleerlingen en het personeel van de school. Gelet op de voortdurend veranderende mode en bepaalde uitingen van subculturen, zal de inrichtende macht er permanent op toezien dat de naam en de faam van de school ook in je behoorlijke kledij wordt weerspiegeld. Zo is overdreven gezichtsopmaak verboden.

In de leslokalen en het schoolrestaurant zijn alle hoofddeksels verboden. Tijdens lessen die doorgaan in lokalen die vallen onder de arbeidswetgeving (ook van kracht in onderwijsinstellingen, ook van toepassing op leerlingen), dragen de leerlingen de vereiste kledij, voorzien door de reglementering voor dat vak of dat lokaal. Wie niet aan de voorschriften qua kledij voldoet, wordt de toegang tot de lessen geweigerd.Het pedagogisch project van het GO! indachtig, kunnen we kentekens, badges, symbolen e.d. niet toelaten; enige uitzondering is uiteraard het logo van de school.Piercings, bellen, haakjes en andere versierselen zijn verboden, dus geen neus-, lip- of andere piercings. Alleen gewone oorbelletjes zijn toegelaten. Let op: in bepaalde lessen worden op eenvoudig verzoek van de leerkracht ook gewone oorbelletjes verwijderd of efficiënt afgeplakt, zodat ze geen gevaar kunnen betekenen voor de drager ervan, voor medeleerlingen of voor de hygiëne. Ook voor de lessen lichamelijke opvoeding dienen oorbellen verwijderd of afgeplakt.

Lichamelijke opvoeding

Je turnkledij moet duidelijk en onuitwisbaar gemerkt zijn en wordt ook enkel voor de les L.O. gebruikt. Je draagt uiteraard geen juwelen tijdens de turnles. Er wordt turnles gegeven in alle weersomstandigheden. De leerkrachten L.O. weten perfect welke kleding in welke omstandigheden gepast, vereist is; de leerlingen volgen die voorschriften en afspraken. De leerkracht is bevoegd om te oordelen in hoeverre het weer een les in openlucht toelaat / onmogelijk maakt.

Voor langdurige vrijstelling van de turn- of zwemles is een schriftelijk medisch attest noodzakelijk (zie afwezigheden). Als de geneesheer je wel geschikt acht om te turnen, maar vindt dat je bepaalde handelingen niet mag uitvoeren, moet hij dat eveneens in een medisch attest aan je leraar L.O. meedelen.

Om uitzonderlijk vrijstelling van één les L.O. te krijgen, is een schriftelijke vraag van je ouders vereist. Zij kunnen dat slechts vier maal per schooljaar vragen, net zoals met afwezigheden. Daarna moet steeds een doktersbewijs ingeleverd worden. Zo’n bewijs van je ouders leg je aan de leerkracht voor meteen bij het begin van het lesuur.

De wet bepaalt dat leerlingen die worden vrijgesteld, in elk geval aanwezig moeten zijn in de les; zij maken tijdens de les een vervangtaak, opgelegd door de leerkracht L.O. Zij worden daarop geëvalueerd.Een leerling die zich onwel voelt, dient meteen de leerkracht en de directie op de hoogte te brengen. Zij treffen de nodige maatregelen en kunnen indien nodig de leerling ontslaan van bepaalde oefeningen, desnoods van de les.

Drugs? Neen, dank je

De school streeft een geïntegreerde aanpak van het drugprobleem na. Dat betekent dat wij, naast duidelijke regels en sancties, ook trachten te voorzien in een aangepaste begeleiding. De school organiseert ook lessen en activiteiten met een preventief karakter. Zo willen wij je behoeden voor de vernietigende werking van druggebruik waar teveel jongeren het slachtoffer van worden, vaak zonder dat ze dat zelf in het oog hebben.

Het bezit en het gebruik van genotsmiddelen zijn totaal verboden. Wie tijdens de lesuren onder invloed is van gelijk welk genotsmiddel, zal onmiddellijk uit de groep verwijderd worden en op een gepaste wijze gesanctioneerd worden.?De school wil hulp bieden aan leerlingen die het slachtoffer zijn van een vorm van drugmisbruik. Je zal in de school leerkrachten vinden die zich engageren om leerlingen te begeleiden. Naargelang van de problematiek en de ernst zal gekozen worden voor samenwerking met of doorverwijzing door het C.L.B. of andere gespecialiseerde diensten. Leerlingen die hieraan meewerken en de door de school genomen maatregelen respecteren en navolgen, zullen niet verwijderd worden. Wie niet meewerkt of betrapt wordt op dealen, wordt onverbiddelijk gemeld bij de politie en wordt onmiddellijk en definitief verwijderd uit de school.

Roken is en blijft verboden voor de leerlingen. Het is voor de leerlingen ook verboden rookgerief mee naar school te brengen: wij hebben als oudere leerlingen een belangrijke voorbeeldfunctie voor jongere kinderen van de kleuter- en basisschool. De school verbiedt de leerlingen ook het roken in de onmiddellijke omgeving van de school. Wie betrapt wordt met rookgerief (tabak, blaadjes, sigaretten, aanstekers, lucifers, ...) zal zijn rookgerief afgeven. Hij / zij mag dat op de laatste schooldag komen terugvragen. Niet opgevraagd rookgerief wordt op 1 juli vernietigd.

Met ingang van 1 januari 2006 is het ook voor personeelsleden en bezoekers verboden te roken binnen het volleiodge domein van de school. Dat houdt in dat ook tijdens extra-scolaire activiteiten (open-deur-dagen, kwisavonden, ouderavonden, aperitiefconcerten, enz.) niet meer mag gerookt worden, ook niet door de ouders. Wij rekenen op ieders begrip en medewerking voor het correct naleven van deze nieuwe wetgeving. Ook verenigingen of personen die een lokaal van de school huren voor een vergadering, een restaurantdag, een feest, enz., moeten zich houden aan het rookverbod.

Het bezit van rookgerief, drugs (al of niet illegaal), kauwgom (!) en voorwerpen (al dan niet gevaarlijk) die niets met het normale schoolgebeuren te maken hebben, is verboden! Het gebruik van computerspelletjes, MP3-spelers, i-pod e.d., is verboden tijdens de schooluren en schoolactiviteiten.

Wij raden je met aandrang aan om dat soort zaken thuis te laten. De school kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging van waardevolle voorwerpen. Wij wijzen je tevens op het mogelijke gevaar van dit soort apparaatjes wanneer je je in het verkeer begeeft, zelfs als voetganger: je hoort mogelijk gevaar (een aanstormend voertuig, een ziekenwagen, een politiewagen, een persoon die je tracht te waarschuwen voor gevaar) niet door het gebruik van muziekdragers zoals een MP3-speler, I-pod,...

Energierijke drankjes op basis van guarana, taurine, cafeïne, ... (Red Bull, Atomic, ClubX, enz) zijn eveneens verboden op school!

 

En een GSM?

Je mag een GSM meebrengen, op volgende voorwaarden.

- Je toestel moet uitgeschakeld worden voor je de schoolpoort binnengaat. Het volstaat dus niet je toestel op stil of op trilfunctie te zetten! Wie met een schoolbus van en naar school gaat, zet zijn toestel uit voor hij ’s morgens in de bus stapt.

- Je zet je toestel pas terug aan wanneer je de school ’s avonds weer verlaat. Wie met de bus naar huis gaat, schakelt zijn toestel pas in nadat hij van de (laatste) bus stapt. Je gebruikt je zaktelefoon niet op school; je schakelt je toestel ook niet in om te kijken of er berichtjes voor je binnengekomen zijn. Zo vermijd je dat je je toestel vergeet uit te schakelen of erger: dat het begint te rinkelen tijdens de les!

- Het gebruik van een GSM als rekenmachine is verboden. Wie betrapt wordt met een ingeschakeld toestel, moet het overhandigen aan het personeelslid dat daar om vraagt.

- Wie zijn GSM een eerste maal kwijtspeelt, mag hem op het einde van dezelfde lesdag komen vragen bij de directie.

- Wie een tweede maal betrapt wordt binnen hetzelfde schooljaar, is zijn toestel kwijt tot het einde van de lopende week.

- Bij een derde overtreding van de afspraak behoudt de directie zich het recht voor het toestel in bewaring te houden tot aan de volgende vakantieperiode.

- Behalve het toestel wordt ook de Sim-kaart in bewaring gehouden.

Verder is het, tenzij mits toestemming van de directie, verboden op school foto’s, geluids- of filmopnames te maken met welke drager dan ook (GSM, fototoestel, gecombineerd toestel (bv. MP3 / fototoestel / radio...)). Dergelijke toestellen dienen uitgeschakeld te zijn gedurende de schooldagen en schoolactiviteiten. Hier geldt trouwens hetzelfde advies: je hebt ze niet nodig op school, laat ze thuis, zo kan er ook niets mee gebeuren.

 

Busvervoer

De leerlingen volgen stipt de aanwijzingen van de verantwoordelijke personen. Die zijn vastgelegd in het busreglement dat alle leerlingen bij aanvang van het schooljaar overhandigd krijgen. Ouders dienen dit reglement te ondertekenen voor kennisname en akkoord, zoniet kan de leerling geen aanspraak maken op busvervoer door de school. Wangedrag kan leiden tot uitsluiting van het busvervoer.

Vervoerbewijzen moeten worden aangeschaft VOOR de leerling gebruikt maakt van busvervoer.

Fietsen

Het spreekt voor zich dat je je enkel verplaatst met een voertuig dat veilig en in orde is, m.a.w. met een fiets of een bromfiets die aan de wettelijke voorschriften voldoet. Op dit vlak werkt de school samen met de politie van Essen en Kalmthout, in je eigen belang! Fietsers en bromfietsers: afstappen voor je het schooldomein betreedt! Je stalt je voertuig op de daarvoor voorziene plaats, je legt het vast met een behoorlijk slot, bij voorkeur aan het rek! Daarna ga je meteen naar de speelplaats. Het gebruik van de fietsen- en bromfietsenstalling van de school houdt niet in dat de school aansprakelijk kan worden gesteld voor vernieling en / of diefstal.

Leswisselingen en pauze

Bij het belsignaal dat het einde van de pauze en het begin van de les aangeeft, wordt het stil op de speelplaats en vormen de leerlingen een rij op de afgesproken plaats. Men gaat in stilte naar het lokaal. Onder geen beding gaan de leerlingen het lokaal binnen zonder begeleiding van de leerkracht. De les eindigt wanneer de leerkracht dat aangeeft, je vertrekt pas als je de toelating hebt. Let op: het belsignaal is een teken voor de leraar; het is geen teken voor de leerling om in te pakken en de klas te verlaten. Leswisselingen verlopen rustig en zonder tijdverlies.

Alle leerlingen zijn mee verantwoordelijk voor het netjes houden van de sanitaire faciliteiten. Daar zorg je voor zoals je dat thuis doet. Tijdens de pauzes mag niemand zonder toelating van de leerkracht-met-toezicht, weg van de speelplaats. Niemand mag zich tijdens de pauze nog in een lokaal bevinden, tenzij in aanwezigheid van een leerkracht. Het is verboden in de klaslokalen te eten of te drinken. Tijdens de pauze maakt de leerling die naar het toilet gaat, zich kenbaar bij de leerkracht- met- toezicht. Tijdens de lessen wordt geen toiletbezoek toegestaan; moet dat toch, dan meldt de leerling zich eerst op het secretariaat.

Deze maatregelen zijn een onderdeel van het streven van alle schoolparticipanten naar een aangename school, zonder vandalisme, gesloten deuren, diefstal, e.d. Iedereen dient respect op te brengen voor de inzet van de onderhoudsdiensten en de schoonmaakploegen. Wij verwachten van alle leerlingen dat zij bijdragen tot de netheid van de school. Wie schade of vervuiling veroorzaakt, zal instaan voor de reiniging / herstelling / vervanging en de daaruit voortvloeiende extra-arbeidsuren.

Preventie en veiligheid.

Voor bepaalde vakken bestaan er speciale veiligheidsvoorschriften. Die worden apart ter ondertekening aan de ouders en de leerling voorgelegd en dienen stipt te worden gevolgd, zoniet loop je de kans dat je de toegang tot die les ontzegd wordt. Gebruik waar nodig de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen; berg die na gebruik weer behoorlijk op. Hou je ten allen tijde aan de gebruiksinstructies van machines, toestellen, gereedschappen en gevaarlijke stoffen. Leerlingen mogen nooit de specifieke veiligheidsvoorzieningen uitschakelen of veranderen. Defecten moeten meteen worden gemeld bij de leerkracht!

Doe zeker niets wat je eigen veiligheid of die van anderen in gevaar kan brengen!

Voor medische zorgen (E.H.B.O.!) kan je op het secretariaat terecht.?Op onregelmatige tijdstippen organiseert de “Dienst Preventie en Veiligheid” evacuatieoefeningen. Volg hierbij steeds de richtlijnen van de begeleidende leerkracht. Blijf kalm, begin zeker niet te rennen, dat verhoogt het risico op ongevallen.

Komen en gaan.

Word je gebracht en gehaald met de auto? Laat je afzetten op een plaats die voor jezelf en voor anderen veilig is. Aan de ouders vragen wij met aandrang zowel in Essen als in Kalmthout de voorziene parkeerplaatsen aan de straatkant te gebruiken en zeker niet te stoppen pal voor de schoolingang of op de privéparking. Wij trachten een goede buur te zijn; help ons de veiligheid van onze kinderen te verzekeren en geen verkeersoverlast te veroorzaken voor onze buren.

Bij het verlaten van de school volg je de instructies van de leerkracht-met-toezicht. Zorg ervoor dat je geen andere weggebruikers hindert. In Essen mogen de kinderen de school niet betreden of verlaten via de parkeerruimte voor personeel.

Aan de ouders van leerlingen van campus Kalmthout vragen wij met nadruk tijdens de spitsuren (wanneer kinderen komen en gaan) op vrijwillige basis éénrichtingsverkeer te respecteren en dit in de richting vanuit de Kapellensteenweg naar de Anjelierenlaan. Dit zal de verkeersdrukte en dus ook de veiligheid van onze kinderen ten goede komen! Let op: het is in je eigen belang met een reglementair voertuig (fiets of bromfiets) naar school te komen. De school kan je verbieden met een niet-reglementaire fiets/bromfiets naar school te komen.

Bij ziekte.

Leerlingen die ziek zijn, melden zich op het secretariaat. Daar oordeelt men over de te nemen maatregelen. Wat men doet of beslist, wordt opgenomen in een medisch logboek. Indien nodig wordt overleg gepleegd met de ouders. Indien de leerling te ziek is om op school te blijven, contacteren wij de ouders: niemand verlaat immers de school zonder de instemming van de ouders of personen aan wie de ouders deze verantwoordelijkheid overdragen in geval van onbereikbaarheid.

Indien nodig contacteert de school de huisarts of, in geval van onbereikbaarheid, een andere arts. Medische kosten hieraan verbonden, vallen ten laste van de ouders.

 

Spijbelen en gevolgen.

Spijbelen is ten allen tijde verboden. Bij overtreding zal je zowel door de school als door het C.L.B. van nabij gevolgd worden. Wie spijbelt, kan door de directie verplicht worden alle of een deel van de gespijbelde lestijden in te halen op woensdagnamiddag(en). Overtredingen van de reglementering kunnen ook gevolgen hebben voor je statuut als “regelmatige leerling” en kunnen moeilijkheden geven i.v.m. de bekrachtiging van je studies (oriënteringsattesten, getuigschriften, diploma’s,...).

De school kan leerlingen uitschrijven indien zij ondanks de begeleidingsinspanningen van de school en het C.L.B. toch problematisch afwezig blijven.

Geld

Geld voor schooldoeleinden (uitstappen, materiaal,...) wordt uitsluitend via de agenda of via een nota aan de ouders gevraagd. Het is niet verstandig meer op zak te hebben dan het hoogstnoodzakelijke (zakgeld). De school is nooit verantwoordelijk voor verlies of diefstal van geld, waardevolle of andere voorwerpen. Denk goed na vooraleer je waardevolle zaken of een grote som geld mee naar school neemt. Laat in elk geval nooit iets onbeheerd achter!

Boekenfonds.

U hoeft in het Erasmusatheneum geen schoolboeken voor uw kind te kopen: ze worden door het boekenfonds aan ouders en leerling verhuurd. De boeken worden in behoorlijke staat aan de leerling bezorgd. Indien dat niet het geval is, verwittigt men de directie. Controleer bij het begin van het schooljaar of je boekenpakket compleet is.

Meteen na ontvangst van je boekenpakket, kaft je de schoolboeken met papier; zelfklevend plastic is niet toegelaten. In je boeken mag niet geschreven worden, tenzij op aanwijzing van je leerkracht en alleen met potlood. Zo kan je de notities op het einde van het schooljaar ook weer verwijderen. Beschadigde boeken worden tegen betaling van de nieuwprijs vervangen op kosten van de ontlener. Wie zijn boeken niet met zorg behandelt of niet netjes gekaft houdt, kan verdere huur van het boekenfonds ontzegd worden. Zorg er daarom voor dat je beschikt over een behoorlijke boekentas. Plastic draagtassen en soepele rugzakken zijn geen waardig alternatief voor een boekentas.

Zorg ervoor dat je steeds alles bij je hebt voor de lessen van die dag. Maak ’s avonds je boekentas voor de volgende dag en zorg ervoor dat je geen overbodige zaken meesleurt!

Fotokopieën die je van de leerkracht krijgt, zijn verrekend in de huurprijs die je ouders aan het boekenfonds betalen. Verlies je een kopie, betaal je ze extra ( € 0,05 )..

Kluisjes.

Op vraag van de ouders werden in beide vestigingen kluisjes geplaatst waarin leerlingen zaken achter slot en grendel kunnen bewaren. Wie een kluisje wil huren kan de voorwaarden bekomen op de respectievelijke secretariaten.

Instructies in geval van brand

Paniek is vaak een slechte raadgever en gevaarlijker dan de brand zelf. Blijf daarom steeds kalm, zo verklein je mogelijke risico’s. Bij brand verwittig je onmiddellijk je leerkracht, de directie of het secretariaat: gebruik de telefoon (binnenlijn) of de brandmeldingsschakelaars.

Zodra je het brandalarm hoort, verlaat je volgens de instructies van je leerkracht het lokaal. Doe dat ordelijk en in stilte, zodat iedereen de opdracht van de leerkracht duidelijk en ondubbelzinnig verstaat. Laat je materiaal en kleding achter: op dat ogenblik is alleen jouw persoonlijke veiligheid van belang.

Volg bij de evacuatie de aangeduide vluchtroute en verzamel op een veilige plaats. Controleer bij aankomst meteen samen met je begeleider of je klasgroep volledig is.

Zorg ervoor dat je in geen geval de hulpdiensten hindert.?Voor de vestiging Essen geldt volgende regel bij verplaatsingen.

         -  Word je begeleid door een leerkracht, dan volg je zijn instructies. ?

         -  Maak je alleen een verplaatsing in het gebouw, dan ga je * naar boven via de middentrap en * naar beneden via de zijtrappen.Volg je deze regel, dan kunnen de hulpdiensten ongehinderd naar boven via de middentrap, terwijl jij het gebouw verlaat via de zijtrappen! Hoe zijn in onze school de evacuatiewegen aangeduid? Kleur van de pictogrammen: witte symbolen op een groene achtergrond. Vorm: vierkant en rechthoekig. Plaats en richting van een uitgang: Kleur van de pictogrammen: witte symbolen op een groene achtergrond. Vorm: vierkant en rechthoekig.

 

Richting van een nooduitgang:

Kleur van de pictogrammen: witte symbolen op een groene achtergrond. Vorm: vierkant en rechthoekig.

Plaats van een nooduitgang:

Kleur van de pictogrammen: witte symbolen op een groene achtergrond. Vorm: vierkant en rechthoekig.

Waarom moet je een brand snel melden?

1) Snelheid van het vuur: een brand breidt zich vaak razendsnel uit (denk aan de uitdrukking: “Als een lopend vuurtje”!).

2)  De rook: een brand gaat vaak gepaard met sterke rookontwikkeling. Die rook

                  -  belemmert de zichtbaarheid, 

                  -  is giftig, 

                  -  verdrijft de zuurstof nodig om te ademen. 

3)  Warmte! De warmte die ontstaat bij een brand:

         -  bepaalt de uitbreidingssnelheid en 

         -  beperkt of verhindert mogelijk de evacuatie. 

Hoe herken je het geluid van het brandalarm? Let op het systeem en het geluid dat je hoort bij de eerste evacuatieoefening! Bekijk vooraf de pictogrammen zoals hierboven beschreven.

Evacuatietechniek 

Eerste fase. 

1)  SCHAKEL ENERGIEBRONNEN UIT: zo kan er tijdens je afwezigheid in elk geval geen nieuwe brandhaard ontstaan door bv. bunsenbrander, strijkijzer, overheadprojector, enz. 

2)  SLUIT RAMEN EN DEUREN: zo beperk je in elk geval de toevoer van zuurstof die de brand nodig heeft. 

3)  LAAT ALLES LIGGEN! Neem geen boekentassen of ander gerief mee: alleen je persoonlijke veiligheid is op dat ogenblik van belang. 

4)  VERLAAT JE LOKAAL ORDELIJK EN IN STILTE: dit verhoogt je kansen op een veilige en snelle evacuatie. 

Tweede fase.

1)  BLIJF SAMEN. Iedereen reageert verschillend in een probleemsituatie. Blijf bij elkaar en steun elkaar, zo heb je het meeste kans op een veilige evacuatie. 

2)  LOOP ACHTER ELKAAR, VORM EEN KETTING, zo blijft iedereen bij elkaar. 

3)  NIET ROEPEN, NIET RENNEN! Roepen verhoogt de kans dat niet iedereen de instructies van de leerkracht hoort, rennen vergroot de kans op vallen! 

4)  ZORG DAT NIEMAND ACHTERBLIJFT: iedereen helpt iedereen. Achterblijvers betekenen een risico voor zichzelf en voor de hulpdiensten. 

5)  BLIJF LANGS DE MUUR LOPEN: een muur is een vast voorwerp, het zorgt voor steun en oriëntatie. 

6)  GEBRUIK NOOIT EEN LIFT IN GEVAL VAN BRAND! 

7)  GA NOOIT TERUG IN EEN BRANDEND GEBOUW! 

Voor meer informatie kan U de preventieadviseur contacteren via de directie.

De school en het C.L.B.

Onze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (C.L.B.) van de Provincie Antwerpen, Markgravelei 86, 2018 Antwerpen. De medewerkers van het C.L.B. beschikken in elke vestigingsplaats over de nodige voorzieningen. Zij kunnen je helpen op psychologisch, sociaal en studievlak (leermoeilijkheden, problemen thuis, gedragsproblemen, aanpassingsmoeilijkheden, studie-oriëntering, beroepskeuze,...). Zij voeren ook de wettelijk voorgeschreven medische onderzoeken uit.

Je contacteert het C.L.B. best via de directie of de leerlingenbegeleider.

Enkele nuttige telefoonnummers.

         -  www.teleblok.be: Tijdens de examenperiodes van januari en juni is Teleblok elke dag van 18 tot 20.30 uur telefonisch bereikbaar op het gratis en anoniem nummer 0800 13 14 4. Chatten kan elke dag tussen 18 en 23 uur. 

         -  www.awel.be: Awel luistert naar kinderen en jongeren. Bel gratis en anoniem naar het nummer 102 tussen 16u en 22u behalve op zon-en feestdagen. Je kan ook mailen naar brievenbus@awel.be 

         -  www.tele-onthaal.be: TELE-ONTHAAL: Bel 106. Hier kan je 24 op 24 uur terecht 7 dagen op 7 voor informatie en hulp, ook in crisismomenten. Je kan er terecht met al je vragen en problemen. Je kan anoniem bellen. 

         -  www.sensoa.be: SENSOA is het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. bel 03 238 68 68 (maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u) Je kan anoniem bellen. Op het web vind je verwijzingen naar verschillende websites rond dit thema. 

         -  www.cavaria.be: HOLEBIFOON: bel 0800 – 99 533 Bellen op maandag en woensdag van 18.30u en 21.15u. Je kan hier terecht met al je vragen over holebiseksualiteit. Je kan anoniem bellen.

TOT SLOT.

Bedenk dat je ten allen tijde ambassadeur van het Erasmusatheneum en van scholengroep FORUM bent. We verwachten dan ook dat je gedrag, ook buiten de school, onbesproken is. Voor wangedrag buiten de school dat de goede naam van de school en de scholengroep schaadt, kan je ter verantwoording geroepen worden door de school en kan je aangepaste sancties oplopen.